Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

inkwizytor
3885 8275
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
inkwizytor
6802 dea4 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasucznik sucznik
inkwizytor
5475 89f6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
inkwizytor
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
1794 8d93 500
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
inkwizytor
6836 e0ac 500
Reposted fromkaiee kaiee viasucznik sucznik
inkwizytor
2493 dd7e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
inkwizytor
Reposted fromPureVanilla PureVanilla viasucznik sucznik
inkwizytor


Save the Trash Pandas T-Shirt
inkwizytor
1502 29ad 500
Nie interesuje mnie podział prawica/lewica, ale jeżeli kogoś fakty nie obchodzą, to Ciebie, skoro poprzestajesz na wiadomości z mediów, że zamachu dokonał Brytyjczyk. Masz zdjęcie swojego Brytyjczyka. Salman Abedi się nazywa, typowo brytyjskie nazwisko. Z pochodzenia Libyjczyk, syn imigrantów/uchodźców. Jego brat Hashim wiedział co jego brat planuje.
Ale takie rzeczy jak fakty Ciebie nie obchodzą.
Reposted frompanpancerny panpancerny viasucznik sucznik
inkwizytor
3488 494f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
inkwizytor
5356 b082 500
Reposted fromjarlaxle jarlaxle viasucznik sucznik

May 24 2017

3995 85a6
Reposted fromlevindis levindis viasom3thingwild som3thingwild
inkwizytor
0908 cab9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
9722 724a 500
Reposted fromidiod idiod viasucznik sucznik
inkwizytor
2602 268f
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viasucznik sucznik
inkwizytor
Reposted fromgreensky greensky viasucznik sucznik
inkwizytor
inkwizytor
Reposted fromfungi fungi viabardzosmaczny bardzosmaczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl